Een vierdaagse schoolweek
 
SBO De Wissel wil vanaf het schooljaar 2018-2019 gaan werken met een vierdaagse schoolweek. Op de ouderavonden hebben we uitgelegd waarom we dat willen doen. Mocht u niet bij deze avonden zijn geweest, dan kunt u hieronder lezen wat ons doel daarmee is.

 Afbeeldingsresultaten voor tijden

De kinderen op De Wissel
De tijden veranderen. Ook op De Wissel. In de afgelopen jaren is de doelgroep kinderen op onze school behoorlijk veranderd. Waar er eerst vooral kinderen met leerproblematiek en met gedragsproblematiek werden aangemeld, geldt voor veel kinderen die nu bij ons op school komen dat de problematiek meer complex is. Er is vaak een leerachterstand die wordt veroorzaakt in combinatie met complexe problematiek. En vaker is onduidelijk wat er nu precies aan de hand is.
 
Kinderen op onze school hebben daardoor steeds meer specifieke begeleiding nodig. Steeds vaker passen we ons onderwijsaanbod aan omdat kinderen iets anders van ons vragen. Naast onderwijs zijn we steeds meer bezig met de sociaal-emotionele problematiek van kinderen en ook de gedrags- en opvoedingsproblematiek van kinderen is meer en meer onderdeel van ons werk geworden.
 
We vragen daarnaast heel veel van kinderen. Kinderen moeten dagelijks veel dingen doen die moeilijk voor ze zijn en dat kost veel energie. Kinderen hebben het tijdens de lessen steeds moeilijker om de concentratie vast te houden. Ze zijn sneller overprikkeld, boos of moe en dat komt het onderwijs natuurlijk niet ten goede. School is een pittige klus voor kinderen en vijf dagen in de week is veel. We zien een toename van het verzuim van kinderen en vooral aan het einde van de week is dat het geval. Met steeds meer ouders maken we afspraken die ervoor zorgen dat kinderen minder, maar wel naar school komen.
 
Duidelijk is dat kinderen meer rust en ontspanning nodig hebben. We denken daarom dat het goed is om op een vast moment in de week extra rust te organiseren. In elk geval te regelen dat we een dag in de week niet dat beroep op ze doen. Met een knip in de week kunnen kinderen het op donderdag en vrijdag beter volhouden en daarmee worden onze lessen aan het einde van de week veel effectiever.
  • Meer ontspanning leidt tot betere resultaten;
  • Minder onderwijstijd plannen leidt op die manier tot meer effect van het onderwijs dat we geven
 
De leerkracht
De leerkracht gaat die woensdag wel gewoon naar school. Op die dag krijgt de leerkracht tijd voor het maken van betere analyses van het werk en het gedrag van kinderen. De leerkracht kan daardoor nog beter inspelen op wat kinderen nodig hebben. Hij kan het onderwijs in de groep nog beter organiseren. Dat leidt tot betere lessen, effectievere lessen en tot lessen die meer passen bij wat kinderen precies nodig hebben. Daarnaast kan de leerkracht tijd besteden aan het meer praktisch maken van de lessen. Voor veel kinderen geldt dat ze meer leren als we op een andere manier de les geven; door meer te dóen, dan uit het boek te werken bijvoorbeeld.
  • De leerkracht kan beter aansluiten bij wat het kind nodig heeft;
  • De leerkracht heeft tijd om ervoor te zorgen dat lesdagen zo optimaal mogelijk verlopen;
  • Lessen die nog beter passen leiden tot betere resultaten;
 
1+1=3
De effecten van de vierdaagse schoolweek bij zowel kinderen als leerkrachten zullen elkaar gaan versterken. We benutten veel meer kansen dan we nu in de vijfdaagse schoolweek kunnen. De tijd voor leren neemt toe, de kwaliteit van het leren neemt toe en daarmee de resultaten. Het verlies van onderwijstijd kunnen we daarmee compenseren.
Als zowel leerlingen als leerkrachten fijner hun werk kunnen doen, slaan we met de invoering van dit model meerdere vliegen in één klap.
 
Een bijkomend voordeel kan zijn dat voor de leerkracht het werk ook weer meer ontspannen wordt. De werkdruk zou kunnen afnemen en dat leidt dan weer tot een lager verzuim. Een lager verzuim betekent dat we minder keren groepen naar huis hoeven sturen omdat er geen invallers zijn.
De kans dat we leerkrachten vinden die wel in dit model willen werken is naar onze verwachting ook groter. Al met al veel redenen om dit model te willen invoeren.
 
Ouders
Wij begrijpen natuurlijk goed dat we met een verandering van de schooltijden het ouders moeilijk kunnen maken. Immers, veel ouders werken op woensdag en als uw kind niet naar school gaat, zou er een probleem met de opvang kunnen ontstaan. De oplossing daarvan zit natuurlijk bij het vinden van opvang, een gesprek met de werkgever, de inzet van buren, opa's en oma's, maar daarmee lossen we vast niet alle problemen op.
Met Stichting Kinderopvang Hoorn spreken we over de mogelijkheid om een BSO op de woensdag beschikbaar te maken. Dat is natuurlijk niet kosteloos (u kunt wel de kosten van uw belasting aftrekken), maar wellicht voor een aantal ouders wel een mooie oplossing. Graag horen we van u tegen welke problemen u aanloopt. Wellicht vinden we er samen een oplossing voor.
 
We kunnen ons ook voorstellen dat u zich zorgen maakt over het verlies van onderwijstijd. We mogen van het ministerie van onderwijs alleen maar afwijken van de regels als de kwaliteit en de doelmatigheid van het onderwijs 'tenminste op hetzelfde niveau' blijft. Wij gaan er vanuit dat deze aanpassing dat juist gaat doen. Sterker nog; we denken dat we het beter kunnen gaan doen. Om ervoor te zorgen dat dit ook werkelijk zo is, kijkt het ministerie met onderzoekers over onze schouders mee.
 
Wat vindt u ervan?
We hebben in het kort geprobeerd op een rijtje te zetten waarom we deze aanpassing belangrijk vinden. Wij zijn er heel positief over en met ons velen. Het ministerie van onderwijs, het team, het bestuur en de MR zijn allemaal positief over de plannen. We kunnen ze echter niet uitvoeren zonder u te hebben geraadpleegd. Van u horen we graag wat u ervan vindt.
U kunt dit kenbaar maken door het stemformulier in te vullen en vóór 22 mei in te leveren op school. Op 23 mei telt de MR de stemmen. U krijgt per kind één - genummerd - stembiljet. Als u het biljet kwijtraakt, kunnen we helaas geen nieuwe meer uitreiken. We gaan ervan uit dat ouders die niet stemmen geen bezwaar hebben tegen het voorstel. De MR zal goed in de gaten houden voor welk percentage dit geldt in dit bij hun besluit meewegen. Op school is een bus waarin u uw stem kunt doen. Als u het biljet aan uw kind meegeeft, krijgt u van de leerkracht een berichtje dat we het ook werkelijk hebben ontvangen.
 
We hopen natuurlijk dat u voor deze aanpassing stemt. Wij zijn ervan overtuigd dat we daarmee nog beter voor uw kind kunnen zorgen. Mocht u met belangrijke vragen zitten voordat u kunt instemmen, kom dan naar het spreekuur of leg uw vraag voor aan de directie. Op die manier kunt u weloverwogen uw stem uitbrengen.